Spausdinti

Pagrindiniai gamybos ir pardavimų rodikliai

Spausdinti

2017 m. „Lietuvos energijos gamyba“ gamino elektros ir šilumos energiją, teikė strateginio rezervo bei tretinio aktyviosios galios rezervo už­tikrinimo paslaugą Elektrėnų komplekse, antrinio avarinio re­zervo paslaugą Kruonio HAE ir kitas sistemines paslaugas.

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2017 m. pagaminta ir parduota 1,147 TWh elektros energijos – 16,4 proc. mažiau negu 2016 m. (1,371 TWh). Tokį rezultatą lėmė tai, kad, palyginti su 2016 m., žymiai ma­žiau gaminta Elektrėnų komplekse. Tuo metu Kruonio HAE ir Kauno A. Brazausko HE pagamintos ir parduotos elektros energijos apimtys didėjo, pastarojoje – netgi daugiau nei ket­virtadaliu (žr. paveikslą žemiau).

Bendrovės valdomose elektrinėse pagaminta ir parduota elektros energija (TWh)

2017 m. pasižymėjo ypač didele kritulių gausa, dėl to Ne­muno upėje vandens buvo gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Tai gerino Kauno A. Brazausko HE gamybos sąlygas, tad elektrinė per 2017 m. pagamino re­kordiškai daug elektros energijos – 0,459 TWh. Tai 26,4 proc. daugiau negu 2016 m. (0,363 TWh).

Vidutinis 2017 m. dieninės ir naktinės elektros energijos kainų skirtumas biržoje buvo mažesnis negu 2016 m., tačiau aktyvesnė prekyba dienos eigos biržoje leido 2017 m. šiek tiek padidinti Kruonio HAE gamybos apimtis. 2017 m. par­duota 6,2 proc. daugiau Kruonio HAE pagamintos elektros energijos – 0,549 TWh (2016 m.  – 0,517 TWh).

Parduotos reguliavimo elektros energijos kiekis (Kruonio HAE teikiama paslauga reikalinga elektros energijos pertek­liui/trūkumui energetikos sistemoje subalansuoti) išaugo be­veik 1,4 karto. Per 2017 m. Bendrovė pardavė 0,039 TWh ir nupirko 0,022 TWh reguliavimo elektros energijos (per 2016 m. – atitinkamai 0,028 TWh ir 0,035 TWh).

Kita Kruonio HAE elektrinės teikiama sisteminė paslauga – antrinis galios rezervas, t. y. gamintojo palaikoma įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laiko­tarpį. Per 2017 m. šios paslaugos prireikė 17 kartų. 2016 m. ši elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti skirta pas­lauga buvo aktyvuota net 57 kartus. Šį rezervą, kuriam teikti 2017 m. priskirti du Kruonio HAE elektrinės agregatai (400 MW), perdavimo sistemos operatorius aktyvuoja tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. 2016 m. paslaugos poreikis buvo didesnis pradėjus veikti jungčiai su Švedija „NordBalt“ dėl dažnesnių jos atsijungimų veikimo pradžioje. Per 2017 m. Bendrovė pardavė apie 3,50 TWh antrinio galios rezervo, 2016 m. – 3,51 TWh.

Elektrėnų komplekso, kur per 2017 m. pagaminta 0,139 TWh (71,8 proc. mažiau) elektros energijos (2016 m. – 0,491 TWh), blokus stovėti privertė biržoje mažėjančios didmeni­nės elektros energijos kainos: 2015 m. „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje elektra vidutiniškai kainavo 41,9 eurų/MWh, 2016 m. – 36,51 eurų/MWh, o 2017 m. – jau 35,15 eurų/MWh. Esant galimybei importuoti pigesnę elekt­ros energiją, dujiniai Elektrėnų komplekso įrenginiai turi ma­žiau galimybių gaminti konkurencingą elektros energiją. Per 2017 m. KCB buvo įjungtas 19 kartų (2016 m. – 58 kartus). KCB 2017 m. teikė viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP), kitaip tariant, užtikrino stra­teginį rezervą ir veikė elektros energijos vartojimo piko metu. Blokas buvo įjungiamas tuomet, kai elektros kaina buvo di­džiausia ir buvo galima pateikti aplinkinėse šalyse konkuren­cingą gamybos šiuo įrenginiu pasiūlymą.

Elektrėnų komplekso rezervinės elektrinės 7 ir 8 blokais 2017 m. buvo užtikrinamas tretinis aktyviosios galios rezer­vas – tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 valandų laikotarpį. Per 2017 m. Bend­rovė pardavė apie 4,24 TWh tretinio galios rezervo, 2016 m. – 4,44 TWh.