Spausdinti

Elektros gamyba

Spausdinti

„Lietuvos energijos gamyba“ turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. Elektros energija gaminama Elektrėnų komplekse (EK), Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (KHE) ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (KHAE).

„Lietuvos energijos gamybos“ valdomose elektrinėse pagaminta elektros energija prekiaujama tarptautinėje „Nord Pool“ elektros biržoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi Litgrid AB Bendrovė prekiauja reguliavimo ir balansavimo elektros energija bei teikia kitas sistemines paslaugas.

Nuosekliai įgyvendindama Nacionalinę energetikos strategiją Bendrovė sudaro sąlygas Lietuvos energetinei nepriklausomybei ir saugumui. „Lietuvos energijos gamyba“ didžiausią vaidmenį vaidina sudarant galimybę vidiniuose generacijos šaltiniuose pasigaminti šalies poreikiui patenkinti reikiamą elektros energijos kiekį. Tai yra pagrindinė Bendrovės funkcija. Be to, sutelkus elektros energijos gamybą vienose rankose, užtikrinamas efektyvus šio sektoriaus valdymas bei modernizavimas.

„Lietuvos energijos gamyba“ orientuojasi į atsinaujinančius energijos šaltinius. Tiek Kauno HE, tiek Kruonio HAE elektros gamybai naudoja hidroenergiją – neišsenkantį, lankstų, švarų bei nacionalinį energijos šaltinį. Siekdama geriau diversifikuoti valdomus energijos generacijos šaltinius bei toliau skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą Lietuvoje, Bendrovė šilumos energijos gamybai pradėjo naudoti biokurą.